A
A
A

Prehlásenie o prístupnosti

Obec Bobrovník má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 z dňa 26. októbra 2016 o prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií.
 
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na nasledovné webové sídlo:
www.obecbobrovnik.sk
 
Štruktúra informácií
Štruktúra informácií na webovom sídle bola vytvorená podľa špecifikácie  W3C HTML 5 a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS 3) – vzhľad webových stránok a ich funkčnosť sú prispôsobené možnostiam handicapovaných užívateľov. Dodržanie vyššie uvedených noriem by malo zabezpečiť správne zobrazenie obsahu webových stránok vo väčšine používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadení.
 
Stav súladu
Uvedené webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 z dôvodu nedostatočne prístupného obsahu alebo vzhľadom na výnimky uvedené nižšie.
 
Prístupnosť obsahu
Na webových stránkach sú informácie ponúkané aj v podobe dokumentov vo formáte DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to najmä z dôvodu, že obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát HTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké, preto následne odporúčame ich stiahnutie. Formáty DOC a PDF sú vhodnejšie pre tlač. Na prehliadnutie týchto dokumentov je možné zdarma stiahnuť Word Viewer a Acrobat Reader. V niektorých webových prehliadačoch je integrovaná aplikácia, ktorá je určená na prehliadanie vyššie uvedených formátov dokumentov.
 
Vypracovanie vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 01.10.2023.
 
Vyhlásenie bolo vypracované na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.
 
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok bolo vykonané spoločnosťou – technickým prevádzkovateľom týchto webových stránok (spoločnosťou Dobraobec s. r. o.).
 
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 01.10.2023.
 
Spätná väzba, kontaktovanie, správca obsahu
Obec Bobrovník má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkým ich užívateľov a to na základe princípov prístupnosti (vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a robustnosť). Kontakt je:
 
Obecný úrad Bobrovník
Bobrovník 37, 032 23 Liptovská Sielnica
 
telefón: 0905 117 454
e-mail: obec@obecbobrovnik.sk
 
Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.
 
Vyhlásenie prevádzkovateľa webovej stránky
Túto webovú stránku prevádzkuje Obec Nižná Rybnica. Webová stránka využíva redakčný systém Stadi system, ktorý je poskytovaný spoločnosťou Dobraobec s. r. o.
 
Všetky osobné údaje návštevníkov webovej stránky, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, sú spravované výlučne správcom obsahu webu.
 
Prevádzkovateľ redakčného systému, spoločnosť Dobraobec s. r. o., ako sprostredkovateľ osobných údajov týmto vyhlasuje, že osobné údaje spracovávané v jej prevádzkovanom redakčnom systéme sú dostatočne zabezpečené proti strate a úniku a zároveň vyhlasuje, že neposkytuje žiadne sprístupnené osobné údaje tretím osobám
 
Kontakt na technického prevádzkovateľa
Dobraobec s. r. o.
Švermova 1085/40, Sobrance 07301
 
telefón: +421 948 766 335
e-mail: info@dobraobec.sk
web: www.dobraobec.sk
 
Spustenie webové sídla
Webové sídlo bolo spustené dňa 01.10.2023