A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Bobrovník

Sídlo: Obec Bobrovník, Bobrovník 37 03223 Bobrovník

IČO: 00315125

DIČ: 2020581299

Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Bažíková - starostka obce

e-mail: jana.bazikova1@gmail.com

tel. č.: 0905 117 454

   

     Obec Bobrovník je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.