Všeobecne záväzné nariadenia


Vyvesené dňa: 11.12.2020    Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 2-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebisk na katastrálnom území obce Bobrovník

Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 2-2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Bobrovník 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 1-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady