Všeobecne záväzné nariadenia


VZN 2/2023 o určení miestneho poplatku za rozvoj v obci Bobrovník

 VZN 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. _1_2022 o pravidlách na udržanie čistoty a o ochrane verejnej zelene v obci Bobrovník

Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 3_2022_ ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda

Vyvesené dňa: 11.12.2020    Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 2-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebisk na katastrálnom území obce Bobrovník

Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 2-2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Bobrovník 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 1-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady