Tlačivá

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivo mesačné hlásenie k dani z ubytovania


Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie


Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva


Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec


Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka - platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady