Smernice


Rokovací poriadok OZ v  Bobrovníku

Smernica Obce Bobrovník určujúca pravidlá zadávania zákaziek malého rozmeru a zákaziek s nízkou hodnotou

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Bobrovník 

Štatút Obce Bobrovník

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bobrovník

Rokovací poriadok OZ v Bobrovníku