Oznamy


Referendum

Referenda sa zúčastnilo 57 voličov, odpoveď ÁNO označilo 57 voličov, odpoveď NIE 0 voličov.

Vyvesené: 30.1.2023

Informácia o zmene ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom


Vyvesené: 14.11.2022             Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Vyvesené:  18.11.2022             Audit za rok 2021

Vyvesené: 18.11.2022               Výročná správa za rok 2021

Vyvesené: 23.09.2022           Oznámenie o predĺžení lehoty prerokovávania návrhu Zmien a doplnkov č. 1

Vyvesené: 23.08.2022           Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Bobrovník

                                                  https://1drv.ms/u/s!AgoUzvXci35Jh4Iowf94bMWVKR0OhQ?e=z8unaR 

OZNAM - Zber batérií