Informačné dokumenty


Obraciame sa na tých občanov, ktorí chcú ubytovať ľudí, utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, aby tento fakt nahlásili na obecný úrad telefonicky alebo mailom. Potrebujeme vedieť ubytovanie v súkromí, počet ubytovaných dospelých a detí do 18 rokov. Obecný úrad toto denne hlási na okresný úrad a údaje koordinuje aj s policajným zborom. 

Ďakujeme za pochopenie. 

Komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce

Vyvesené: 12.09.2022     Rozhodnutie vo veci výrubu drevín

Vyvesené:05.09.2022     Oznámenie o strategickom  dokumente

Vyvesené:30.08.2022      Oznámenie o vo veci výrubu drevín

Vyvesené:12.08.2022      Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 

Vyvesené:12.08.2022        Informácia občanom obce


Vyvesené:31.05.2022              VZN č. 4/2022 

Vyvesené:31.05.2022               VZN č. 2/2022 

Vyvesené:30.05.2022    Záverečný účet obce Bobrovník

Vyvesené:30.05.2022  zvesené: 14.06.2022  Verejná vyhláška

Telefonická linka pre ukrajinsky hovoriacich migrantov alebo občanov Ukrajiny, ktorí dopytujú informácie. 

Vyvesené:21.03.2022 Informácia o nelegálnom prepojení vodovodu a studne


Vyvesené:11.03.2022         Upozornenie pre chovateľov ošípaných

Vyvesené:14.01.2022       Rozhodnutie výrub drevín

Vyvesené:16.12.2021        Zámer prevodu majetku obce

Vyvesené:26.10.2021          Rozhodnutie výrub drevín 

Vyvesené:06.10.2021          Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 


Vyvesené:19.05.2021   


Vyvesené:21.04.2021      Obec Bobrovník v súlade s § 34e zákona č. 229/1991 Zb. zverejňuje výzvu pre vlastníkov lesných                                            pozemkov:

  1. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
  2. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 poži­adali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zák.č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskor. predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.

Vyvesené:19.04.2021         Uznesenie vlády SR č. 203_2021
Vyvesené:13.04.2021         Výrub stromov rozhodnutie

Vyvesené:24.03.2021         Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 

Vyvesené: 01.03.2021                           Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub

Vyvesené: 08.02.2021            Rozhodnutie - výrub stromov

Vyvesené : 30.10.2020  VZN dane na rok 2021 

Vyvesené : 07.10.2020                        Návrh rozpočtu na rok 2021

Zverejnené dňa:                       Zámer prevodu majetku obce 

Upozornenie Slovenskej správy ciest


Zverejnené dňa: 03.06.2020         Zámer prevodu majetku obce Informácie K Národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby