Informačné dokumenty


Obraciame sa na tých občanov, ktorí chcú ubytovať ľudí, utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, aby tento fakt nahlásili na obecný úrad telefonicky alebo mailom. Potrebujeme vedieť ubytovanie v súkromí, počet ubytovaných dospelých a detí do 18 rokov. Obecný úrad toto denne hlási na okresný úrad a údaje koordinuje aj s policajným zborom. 

Ďakujeme za pochopenie. 

VOĽBY 2022

Oznámenie o počte obyvateľov

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Menovanie zapisovateľky

Oznámenie o utvorení volebného obvodu

Informačný leták k volebnej kampani 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK 

Vyvesené:28.09.2022      Orálna vakcinácia líšok - jesenná kampaň

Vyvesené: 23.09.2022     Verejná vyhláška

Vyvesené: 12.09.2022     Rozhodnutie vo veci výrubu drevín

Vyvesené:05.09.2022     Oznámenie o strategickom  dokumente

Vyvesené:30.08.2022      Oznámenie o vo veci výrubu drevín

Vyvesené:12.08.2022      Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 

Vyvesené:12.08.2022        Informácia občanom obce

Vyvesené:15.07.2022         Inflačná pomoc 


Vyvesené: 27.06.2022 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyvesené: 22.06.2022 VZN_3_2022_ ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda - schválené

Vyvesené: 22.06.2022  VZN_1_2022 o pravidlách na udržanie čistoty a o ochrane verejnej zelene v obci Bobrovník - schválené

Vyvesené: 14.06.2022  Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov - 29.10.2022

Vyvesené:31.05.2022              VZN č. 4/2022 

Vyvesené:31.05.2022               VZN č. 2/2022 

Vyvesené:30.05.2022    Záverečný účet obce Bobrovník

Vyvesené:30.05.2022  zvesené: 14.06.2022  Verejná vyhláška

Telefonická linka pre ukrajinsky hovoriacich migrantov alebo občanov Ukrajiny, ktorí dopytujú informácie. 

Vyvesené:29.03.2022     Obec Bobrovník v zmysle § 81, bod 7, písm. j) zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 2021.

Vyvesené:21.03.2022 Informácia o nelegálnom prepojení vodovodu a studne

Vyvesené:11.03.2022         Informačný leták


Vyvesené:11.03.2022         Upozornenie pre chovateľov ošípaných

Vyvesené:09.03.2022       Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Zvesené:23.03.2022

Vyvesené:14.01.2022       Rozhodnutie výrub drevín

Vyvesené:16.12.2021        Zámer prevodu majetku obce

Vyvesené:26.10.2021          Rozhodnutie výrub drevín 

Vyvesené:06.10.2021          Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 

Vyvesené:06.10.2021          Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Vyvesené:25.08.2021 / Zvesené 10.09.2021    Verejná vyhláška - rozhodnutie 


Vyvesené:20.08.2021 /Zvesené 03.09.2021     Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením

Vyvesené: 21.06.2021   Zvesené:13.07.2021    Verejná vyhláška

Vyvesené:08.06.2021       Záverečný účet obce Bobrovník 2020

Vyvesené:28.05.2021       Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník na II.polrok 2021

Zvesené:14.06.2021


Vyvesené:12.05.2021      "Optická trasa: ÚLOŽISKO - LIPTOVSKÝ MICHAL" - územné rozhodnutie

Vyvesené:19.05.2021   


Vyvesené:04.05.2021     Upovedomenie o podanom odvolaní


Vyvesené:28.04.2021     Predĺženie núdzového stavu


Vyvsené:26.04.2021   Verejná vyhláška Rozhodnutie - vyvesené omylom

Verejná vyhláška Rozhodnutie bolo vyvesené v období od  19.03.2021 - 09.04.2021


Vyvesené:21.04.2021      Obec Bobrovník v súlade s § 34e zákona č. 229/1991 Zb. zverejňuje výzvu pre vlastníkov lesných                                            pozemkov:

  1. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
  2. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 poži­adali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zák.č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskor. predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.

Vyvesené:19.04.2021         Uznesenie vlády SR č. 203_2021


Vyvesené:19.04.2021         Výjazdové očkovanie


Vyvesené:14.04.2021         Verejná vyhláška


Vyvesené:13.04.2021         Výrub stromov rozhodnutie

Vyvesené:12.04.2021         Ochrana lesov pred požiarmi

Vyvesené:24.03.2021         Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 

Vyvesené:19.03.2021           Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

Vyvesené:15.03.2021            Rozhodnutie

Vyvesené:02.03.2021           Uznesenie Vlády SR č. 123 z 28.02.2021 v súvislosti s aktuálne prijatými                                                               protipandemickými opatreniami               

Vyvesené: 01.03.2021                           Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub

Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu  

Vyvesené: 08.02.2021           Prehľad aktuálnych mobilných odberných miest v okrese Liptovský Mikuláš

Vyvesené: 08.02.2021            Rozhodnutie - výrub stromov

Vyvesené: 05.02.2021           Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a upustenia od                                                           ústneho pojednávania

Vyvesené: 19.11.2020              Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník na I.                                                          polrok 2021                     

Predĺženie núdzového stavu na obdobie 90 dní

Vyvesené: 06.11.2020                          Verejná vyhláška: "Optická trasa: Úložisko - Liptovský Michal."

Vyvesené: 02.11.2020                          Verejná vyhláška 

Vyvesené : 30.10.2020  VZN dane na rok 2021 

Informácie o zmene režimu prevádzkovania spojov v prímestskej autobusovej doprave s platnosťou od 30.10.2020 nájdete na stránke

https://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/meni-rezim-cestovnych-poriadkov-primestskej-autobusovej-dopravy-zilinskom-kraji.html

Súbor informácií k plošnému testovaniu nájdete na stránke            https://www.somzodpovedny.sk/ 

Uznesenie vlády č.678 z 22.10.2020 - obmedzenie slobody a pohybu

Opatrenia ÚVZ SR platné od 15.10.2020

Uznesenie Vlády SR č. 645 z 12.10.2020

Vyvesené : 07.10.2020                        Návrh rozpočtu na rok 2021

Závery zo zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu Liptovský Mikuláš - informácia


Opatrenia ÚVZ pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia a prevádzky platné od 1.10.2020

 Opatrenia ÚVZ  pri ohrození verejného zdravia SR  platné od 01.10.2020

Odporúčanie KŠ

Opatrenie RÚVZ Lipt. Mikuláš - platnosť od 25.9.2020

Oznam pre obyvateľov - zákazníkov LVS o kvalite pitnej vody

Usmernenie Hlavného Hygienika  SR  - COVID 19 - deviata aktualizácia

Zverejnené dňa:                       Zámer prevodu majetku obce 

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 01.09.2020 


Karanténne opatrenia od 17.08.2020OZNAM pre občanov - zmena úradných hodín platná od 01.06.2020


Upozornenie Slovenskej správy ciest


Zverejnené dňa: 03.06.2020         Zámer prevodu majetku obce 


Vyvesené na úradnej tabuli:29.05.2020                             Verejná vyhláška-"Stavebné úpravy                                                                                                                prístupovej komunikácie Hliník časť obce                                                                                                      Bobrovník"-líniová stavba


Informácie K Národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby  

Usmernenie HH SR pre verejnosť_COVID-19_karanténa

Potvrdenia a výpisy

Verejná vyhláška -  koronavírus

Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania

Výpočet úrovne vytriedenia  komunálneho odpadu 

Upozornenie - koronavírus