Informačné dokumenty


Vyvesené:27.09.2021        Pozvánka

Vyvesené:25.08.2021 / Zvesené 10.09.2021    Verejná vyhláška - rozhodnutie 


Vyvesené:20.08.2021 /Zvesené 03.09.2021     Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením

Vyvesené: 21.06.2021   Zvesené:13.07.2021    Verejná vyhláška

Vyvesené:08.06.2021       Záverečný účet obce Bobrovník 2020

Vyvesené:28.05.2021       Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník na II.polrok 2021

Zvesené:14.06.2021


Vyvesené:12.05.2021      "Optická trasa: ÚLOŽISKO - LIPTOVSKÝ MICHAL" - územné rozhodnutie

Vyvesené:19.05.2021   


Vyvesené:04.05.2021     Upovedomenie o podanom odvolaní


Vyvesené:28.04.2021     Predĺženie núdzového stavu


Vyvsené:26.04.2021   Verejná vyhláška Rozhodnutie - vyvesené omylom

Verejná vyhláška Rozhodnutie bolo vyvesené v období od  19.03.2021 - 09.04.2021


Vyvesené:21.04.2021      Obec Bobrovník v súlade s § 34e zákona č. 229/1991 Zb. zverejňuje výzvu pre vlastníkov lesných                                            pozemkov:

  1. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
  2. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 poži­adali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zák.č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskor. predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.

Vyvesené:19.04.2021         Uznesenie vlády SR č. 203_2021


Vyvesené:19.04.2021         Výjazdové očkovanie


Vyvesené:14.04.2021         Verejná vyhláška


Vyvesené:13.04.2021         Výrub stromov rozhodnutie

Vyvesené:12.04.2021         Ochrana lesov pred požiarmi

Vyvesené:24.03.2021         Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 

Vyvesené:19.03.2021           Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

Vyvesené:15.03.2021            Rozhodnutie

Vyvesené:02.03.2021           Uznesenie Vlády SR č. 123 z 28.02.2021 v súvislosti s aktuálne prijatými                                                               protipandemickými opatreniami               

Vyvesené: 01.03.2021                           Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub

Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu  

Vyvesené: 08.02.2021           Prehľad aktuálnych mobilných odberných miest v okrese Liptovský Mikuláš

Vyvesené: 08.02.2021            Rozhodnutie - výrub stromov

Vyvesené: 05.02.2021           Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a upustenia od                                                           ústneho pojednávania

Vyvesené: 19.11.2020              Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník na I.                                                          polrok 2021                     

Predĺženie núdzového stavu na obdobie 90 dní

Vyvesené: 06.11.2020                          Verejná vyhláška: "Optická trasa: Úložisko - Liptovský Michal."

Vyvesené: 02.11.2020                          Verejná vyhláška 

Vyvesené : 30.10.2020  VZN dane na rok 2021 

Informácie o zmene režimu prevádzkovania spojov v prímestskej autobusovej doprave s platnosťou od 30.10.2020 nájdete na stránke

https://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/meni-rezim-cestovnych-poriadkov-primestskej-autobusovej-dopravy-zilinskom-kraji.html

Súbor informácií k plošnému testovaniu nájdete na stránke            https://www.somzodpovedny.sk/ 

Uznesenie vlády č.678 z 22.10.2020 - obmedzenie slobody a pohybu

Opatrenia ÚVZ SR platné od 15.10.2020

Uznesenie Vlády SR č. 645 z 12.10.2020

Vyvesené : 07.10.2020                        Návrh rozpočtu na rok 2021

Závery zo zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu Liptovský Mikuláš - informácia


Opatrenia ÚVZ pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia a prevádzky platné od 1.10.2020

 Opatrenia ÚVZ  pri ohrození verejného zdravia SR  platné od 01.10.2020

Odporúčanie KŠ

Opatrenie RÚVZ Lipt. Mikuláš - platnosť od 25.9.2020

Oznam pre obyvateľov - zákazníkov LVS o kvalite pitnej vody

Usmernenie Hlavného Hygienika  SR  - COVID 19 - deviata aktualizácia

Zverejnené dňa: 07.09.2020                       Zámer prevodu majetku obce 

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 01.09.2020 


Karanténne opatrenia od 17.08.2020OZNAM pre občanov - zmena úradných hodín platná od 01.06.2020


Upozornenie Slovenskej správy ciest


Zámer prevodu majetku obce 


Vyvesené na úradnej tabuli:29.05.2020                             Verejná vyhláška-"Stavebné úpravy                                                                                                                prístupovej komunikácie Hliník časť obce                                                                                                      Bobrovník"-líniová stavba


Informácie K Národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby  

Usmernenie HH SR pre verejnosť_COVID-19_karanténa

Potvrdenia a výpisy

Verejná vyhláška -  koronavírus

Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania

Výpočet úrovne vytriedenia  komunálneho odpadu 

Upozornenie - koronavírus