Hospodárenie obce


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Finančný rozpočet na roky 2023,2024,2025

Výročná správa za rok 2021

Vyvesené dňa: 22.11.2021

Rozpočet na rok 2022

Výročná správa za rok 2020

Vyvesené dňa: 11.12.2020

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2020

Individuálna výročná správa za rok 2019

Individuálna výročná správa za rok 2018